Viết ra cho lòng thêm vững. Inspired by Meg Jay’s Ted Talk: Why 30 is not the new 20 Tớ, có thể không dễ nhìn ra nếu mọi người đã gặp ở ngoài đời, là một đứa rất hay lo xa. Nhiều lúc tớ mải suy nghĩ quẩn quanh mà sẽ quên mất mình đang…Continue Reading “Tuổi hăm không phải vài năm trước tuổi băm”