Like every company, we try to hire well Unlike many companies, we practice: adequate performance gets a generous severance package dịch nôm na là: Bọn tao cố gắng tuyển người phù hợp nhất trong mọi trường hợp nhưng nhân viên mà chỉ làm đủ bổn phận thì sẽ được cho nghỉ, với một khoản bồi…Continue Reading “No Rules Rules – Phá bỏ nguyên tắc để dẫn đầu tại Netflix”